Informacja dla pacjentów *
z zakresu przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest „KONSULTACJE ULTRASONOGRAFICZNE prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Księgarzy 11 m 7, zwany dalej Gabinetem. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji płatnego badania ultrasonograficznego i związanych z nim konsultacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Cywilnego, oraz przepisów skarbowo-finansowych.

Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Gabinetu, w szczególności w zakresie usług księgowych lub serwisu informatycznego. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.

Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania płatnego badania ultrasonograficznego i związanych z nim konsultacji. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.